Εισαγωγικά:

Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 εφαρμόζεται σήμερα στην Ελλάδα, με βάση το Ν. 4624/2019. Με τον ΓΚΠΠΔ και το Ν. 4624/2019 επιβάλλονται συγκεκριμένοι Κανόνες Διαχείρισης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε κάθε Τομέα Δραστηριότητας Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Η Εταιρία «ARI A.E.», με συγκεκριμένες αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου εφαρμόζει συγκεκριμένη Πολιτική Εφαρμογής του Νόμου, με απόλυτο σεβασμό στα Υποκείμενα των Δικαιωμάτων, η οποία προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις της σχετικής Νομοθεσίας.

Ενέργειες της «ARI A.E.» εντός του ανωτέρω πλαισίου:

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω νομοθεσίας η Διοίκηση της ARI A.E. ενημερώθηκε για το Έργο συμμόρφωσής της με τον GDPR, χαρτογράφησε τα σχετικά δεδομένα, εντοπίζοντας τα σχετικά πεδία εφαρμογής του και προχωρά σε ενέργειες Προφορικής και Έγγραφης Ενημέρωσης του Προσωπικού της, στην θέσπιση σχετικών διαδικασιών, στην εκπαίδευση των ανθρώπων της και σε διαδικασίες επικαιροποίησης της γνώσης και εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Προσωπικά δεδομένα, που συλλέγει και επεξεργάζεται η «ARI A.E.»:

Η Εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, μόνον στις περιπτώσεις, στις οποίες αυτό είναι απαραίτητο και προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. Υποκείμενα των δεδομένων αυτών είναι οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες και τα στελέχη της, οι χρήστες της Ιστοσελίδας  και των Ηλεκτρονικών Διευθύνσεων της Εταιρίας και οι επισκέπτες της.

Ειδικότερα, όσον αφορά στους χρήστες της Ιστοσελίδας της Εταιρίας μας www.arifoods.gr, ενημερώνουμε τα πρόσωπα που την επισκέπτονται – χρησιμοποιούν, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όροι χρήσης Ιστοσελίδας μας:

α. H Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») των χρηστών του διαδικτυακού τόπου www.arifoods.gr με βάση τη συναίνεση την οποία αυτοί παρέχουν ελεύθερα και οικειοθελώς και για τους αναφερόμενους σκοπούς και μόνο.

β. Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρία με την επωνυμία «ARI A.E. Παραγωγής, Επεξεργασίας, Τυποποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων, Τροφίμων και Ποτών», η οποία εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Λακκώματος Χαλκιδικής, ΤΚ 63080, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2399020127.

γ. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται:


Η Εταιρεία διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα τον Χρήστη ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά στοιχεία επισκεπτών ή χρηστών μόνο όταν τα παρέχουν οι ίδιοι εκουσίως στις εξής περιπτώσεις:

  • κατά την αποστολή μηνύματος στο email επικοινωνίας
  • μέσω του Google Analytics

Τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών ή χρηστών που συλλέγονται είναι τα εξής:

  • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email).
    Διευκρινίζεται ότι μαζί με την ηλεκτρονική σας διεύθυνση καταγράφεται και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχεται στον πάροχο της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (Gmail, Outlook, Yahoo! Mail κ.α.) όταν έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας.
  • Μήνυμα επικοινωνίας: Στην ηλεκτρονική αίτηση – φόρμα επικοινωνίας εμφανίζονται πεδία ελεύθερου κειμένου (πεδίο μήνυμα). Σε αυτά ο Χρήστης δεν πρέπει να καταγράφει εμπιστευτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες όπως τη φυλετική ή την εθνική προέλευση του, την ιδεολογία ή τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, πληροφορίες για τη σωματική ή ψυχική υγεία του, τα βιομετρικά στοιχεία ή τα γενετικά χαρακτηριστικά του, το γενετήσιο προσανατολισμό του, πληροφορίες για το ποινικό του μητρώο, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή ταυτότητας, κ.λπ.

Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.

δ. Σκοπός Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων:

Η Εταιρεία ή/και οι εκτελούντες την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, συλλέγουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα.
Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι τα απαραίτητα για την επικοινωνία με τον Χρήστη και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του αιτήματος του. Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

ε. Διάρκεια Τήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο νόμιμος σκοπός της επεξεργασίας για την οποία είχαν συλλεγεί αρχικά κατόπιν της ελεύθερης συγκατάθεσης των μελών.

Στ. Ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Γενικότερα, αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται ή καταχωρούνται στην Ιστοσελίδα του, καθώς η μετάδοση πληροφοριών/δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

ζ. Αποδέκτες των Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα:

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι η ίδια η Εταιρεία καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό αυτής. Η Εταιρεία εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, διάθεση κ.λπ. των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που αφορούν στον Χρήστη, εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς / κρατικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου.

η. Συλλογή και χρήση πληροφοριών:

Η IP διεύθυνση σας ενδεχομένως να αποτυπώνεται από υπηρεσίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας του Google Analytics. Αποτελεί ευθύνη της Υπηρεσίας αυτής η συμμόρφωσή της με τους GDPR κανονισμούς και όλα τα δεδομένα του ιστότοπου διαγράφονται αυτόματα κάθε 38 μήνες.

θ. Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων:

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση της Ιστοσελίδας μέσω παραπομπών (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο τρίτων μερών δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψης οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Οι Χρήστες θα πρέπει να φροντίζουν οι ίδιοι να ενημερώνονται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων τους από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους.