ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στην ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Εταιρία “ARI Ανώνυμος Εταιρία Παραγωγής, Επεξεργασίας, Τυποποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων, τροφίμων και ποτών” με διακριτικό τίτλο ARI AE”, έχοντας πάντα ως γνώμονα την παραγωγή και τυποποίηση προϊόντων λαχανικών με γέμιση, καθώς και ελιών, και άλλων σχετικών προϊόντων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της, τον σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον αποφάσισε να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.

Η προσέγγιση της ποιότητας και του περιβάλλοντος αποτελούν συνεχείς και αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες που εξασφαλίζουν τις εγγυήσεις για την συνεπή παρουσία της Εταιρίας στον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται.

Αντικείμενο Εργασιών / Πεδίο Πιστοποίησης: Παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία τροφίμων.

Βασικό κίνητρο αποτελεί:

 • η αναζήτηση της βελτίωσης του εσωτερικού συστήματος λειτουργίας.
 • η απόκτηση τεχνογνωσίας για την πληρέστερη διεκπεραίωση των εργασιών και κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών.
 • η δημιουργία ενός «καναλιού» εξωτερικής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η σαφής αποτύπωση των απαιτήσεων τρίτων και η σαφής δήλωση από την πλευρά της Εταιρίας του τρόπου κάλυψής τους και αφετέρου η προστασία του περιβάλλοντος και των πελατών.
 • η εκπαίδευση, παροχή ασφαλών συνθηκών εργασίας και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • η συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των  αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος, η Διοίκηση θέτει στόχους για την ποιότητα, την γενική αναπτυξιακή της πορεία και το περιβάλλον, οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως ως προς το βαθμό υλοποίησης τους, εγκρίνονται νέοι ή τροποποιούνται παλαιότεροι ανάλογα με την απόδοση της Εταιρίας και τις νέες συνθήκες στο χώρο δράσης της.

Η Εταιρία δεσμεύεται για :

 • τη συστηματική παρακολούθηση και τήρηση των κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων που αφορούν το περιβάλλον, την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία καθώς και των άλλων νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της.
 • τον συστηματικό εντοπισμό, αξιολόγηση και έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της, ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου, αλλά και στην προστασία της βιοποικιλότητας.
 • την ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων της και για την αύξηση των προς ανακύκλωση υλικών, έναντι αυτών που διατίθενται προς απόθεση.
 • Την προστασία του νερού, κάνοντας χρήση του στο απαραιτήτως αναγκαίο, εφαρμόζοντας παράλληλα πολιτικές επαναχρησιμοποίησής του, αλλά και συλλογής όμβριων υδάτων.
 • την ενημέρωση και ενθάρρυνση του προσωπικού  της για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας στον τομέα δραστηριότητας του.
 • τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος
 • τη δέσμευση για την συνεχή αξιολόγηση της επικινδυνότητας την εξάλειψη των κινδύνων και την μείωση της διακινδύνευσης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • τη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της εταιρίας,
 • η δέσμευση για την διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους.
 • την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση των πάσης φύσεως στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών που δύναται να περιέλθουν σε γνώση της κατά την συνεργασία της με τους πελάτες, την διαχείριση τους αποκλειστικά από αρμόδια άτομα και βάσει δεοντολογίας την μη κοινοποίηση τους σε τρία μέρη για κανένα λόγο.
 • τη συνεχή προσπάθεια παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, με τελικό στόχο την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
 • τη συστηματική ενημέρωση της εταιρίας στις εξελίξεις του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται ή που αφορούν τον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρίας.
 • την ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες και τους προμηθευτές της καθώς και η διεύρυνση της κάλυψης της ελληνικής και διεθνούς αγοράς.
 • τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων όσο και των συνθηκών εργασίας, του τρόπου αντιμετώπισης του περιβάλλοντος καθώς και του ίδιου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, μέσω της ανάπτυξης της αξιολόγησης διαδικασιών και των σχετικών δεικτών.
 • την προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.
 • τη συμμόρφωση του συνόλου της λειτουργίας της σύμφωνα με τα οριζόμενα στα πρότυπα EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 και EN ISO 45001:2018.
 • την τήρηση τεκμηριωμένων πληροφοριών.
 • Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται για την ενεργή συμμετοχή της στην εφαρμογή του Συστήματος και την παροχή πόρων σε κάθε επίπεδο (ανθρώπινων – υλικών – οικονομικών) που θα συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωσή του.

Οι στρατηγικοί στόχοι της Εταιρίας, ορίζονται ως εξής:

•    Υψηλές αποδόσεις επιχειρησιακών επενδύσεων που πηγάζουν από τις λειτουργίες της Εταιρίας,

•    Συμμόρφωση της Εταιρίας με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τη λειτουργία της, την Περιβαλλοντική Διαχείριση, την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία και την ανασκόπηση αυτών για τυχόν ενημερώσεις,

•    Συνεχής Βελτίωση της Εταιρίας και των προσφερόμενων υπηρεσιών της,

•    Ανταγωνιστικά προϊόντα,

•    Συνεχής παρακολούθηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών βασισμένη σε στόχους και δείκτες.

Η παρούσα Ενιαία Πολιτική Ποιότητας, ισχύει για όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητες της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων  και των περιπτώσεων όπου μέλη της θα πρέπει να παράσχουν τις υπηρεσίες τους και εκτός των εγκαταστάσεων αυτής.

Η παρούσα Ενιαία Πολιτική Ποιότητας είναι ήδη εις γνώση του συνόλου του προσωπικού της Εταιρίας, ενώ είναι διαθέσιμη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε κάθε τους ζήτηση. Η ανασκόπηση της γίνεται σε ετήσια βάση, ή και νωρίτερα, εάν η Διοίκηση της Εταιρίας κρίνει κάτι τέτοιο ως σκόπιμο.