ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θεμελιώδεις αρχές της εταιρίας ARI ΑΕ είναι η στήριξη του
πρωτογενούς τομέα και της ελληνικής οικονομίας, η ποιότητα και ασφάλεια των
προϊόντων της, οι άνθρωποι και η προστασία του περιβάλλοντος. Για tο σκοπό αυτό έχει
ενσωματώσει τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Βιώσιμης
Ανάπτυξης στο σύνολο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και τον τρόπο
λειτουργίας της.

Η εταιρία αναγνωρίζει πως οι
αρχές αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακρόχρονη ανάπτυξή της.

Η Πολιτική “Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης” της ARI AE, είναι σε συμφωνία με τις θεμελιώδεις αξίες της Εταιρίας, υπευθυνότητα,
ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα
και καινοτομία.

Η Πολιτική καθορίζεται από τη
Διοίκηση της εταιρίας, η οποία δεσμεύεται για:

·
την εφαρμογή της Πολιτικής “Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης”
σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρίας.

·
την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων,
των πολιτικών, των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που
εφαρμόζει η Εταιρία, καθώς και λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από συμφωνίες,
τις οποίες προσυπογράφει και αποδέχεται η ARI AE.

 ·
την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να
αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

·
την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο
δυναμικό, τους συνεργάτες και τους επισκέπτες της.

·
την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός αξιοκρατικού εργασιακού
περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση.

·
 τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και
μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές.

·
 τη συνεργασία και στήριξη της τοπικής
κοινωνίας, με σκοπό να συμβάλλει η Εταιρία στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής
στην οποία δραστηριοποιείται.

·
τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω
δεσμεύσεων, η ARI AΕ,
σχεδιάζει και υλοποιεί σχετικά προγράμματα, ενώ παράλληλα θέτει στρατηγικές
προτεραιότητες οι οποίες επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της:

  • Στήριξη της τοπικής και ελληνικής οικονομίας

Ως εταιρία έχουμε αναπτύξει
μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τοπικούς παραγωγούς, ενισχύοντας
έτσι την βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργικού κλάδου της χώρας μας. Στηρίζουμε την
ελληνική οικονομία μέσω της εξαγωγικής μας δράσης, η οποία εκτείνεται σε πάνω
από 28 ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ.

Με πάνω από 300 μόνιμους εργαζομένους,
ενδυναμώνουμε την απασχόληση και  συμβάλλουμε στην καταπολέμηση του κοινωνικού
φαινομένου της ανεργίας.

  • Υψηλή ποιότητα προϊόντων

Η ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων είναι ύψιστης
σημασίας στην εταιρία μας. Είμαστε πιστοποιημένοι φορείς του Διεθνές Προτύπου
Τροφίμων (IFS System) τηρώντας και εφαρμόζοντας
τους αυστηρότερους κανόνες και προδιαγραφές, που σχετίζονται με την επιλογή των
πρώτων υλών, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, την παραγωγή, τον έλεγχο
ποιότητας και διανομής, όπως αυτοί καθορίζονται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
 

  • Εργαζόμενοι

Κύριο μέλημα
μας είναι η εξασφάλιση ενός δίκαιου, ασφαλούς και αξιοκρατικού εργασιακού
περιβάλλοντος.  Η Εταιρία δεν εφαρμόζει
πολιτικές αποκλεισμού εργαζομένων με βάση την ηλικία το φύλλο ή την εθνικότητα.
Οι εν γένει αποδοχές των εργαζομένων είναι ίσες ή και ανώτερες των
προβλεπόμενων στη σχετική νομοθεσία και καταβάλλονται νόμιμα κι εμπρόθεσμα στο
σύνολο των εργαζομένων. Η εταιρία διαθέτει συμβεβλημένο τεχνικό ασφαλείας και
ιατρό εργασίας, οι οποίοι έχουν την 
προβλεπόμενη παρουσία στην εταιρία.

Βασική αρχή που
διέπει την λειτουργία της εταιρίας αποτελεί η διαρκής επιμόρφωση και

εκπαίδευση του
προσωπικού, η αξιοκρατία και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα
επίπεδα των  λειτουργιών και
δραστηριοτήτων της.

Σειρά σχετικών
επιμορφωτικών σεμιναρίων πραγματοποιούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, καθώς
βασικό μέλημα της εταιρίας είναι  η
διαρκής επικαιροποίηση της γνώσης και η διατήρηση του συνόλου του προσωπικού
στην  αιχμή της ενημέρωσης.  Επιπλέον παρέχεται έξτρα ιδιωτική ασφάλεια
υγείας με δυνατότητα προσθήκης προστατευόμενων μελών.

Για τη διαρκή
βελτίωση των επιδόσεων του στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, η εταιρία
παρακολουθεί συστηματικά όλους τους δείκτες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με
την απόδοση των εγκαταστάσεων της σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία,
στοχεύοντας στην: εντόπιση των αποκλίσεων από τους στόχους που έχουν τεθεί,
στην ανάδειξη των σημείων που χρήζουν βελτιώσεων ή / και παρεμβάσεων, στην
εύκολη επικοινωνία μεταξύ των άμεσα ενδιαφερομένων μερών,  στην αποτίμηση της επιτυχίας προς την
επίτευξη των σχετικών εταιρικών στόχων, καθώς και στη διερεύνηση του βαθμού
συμμόρφωσης με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Ταυτόχρονα έχει αναπτύξει διαδικασίες Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, οι οποίες αναμένεται να πιστοποιηθούν εντός του 2020, σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο ποιότητας ΕΝ ISO 45001:2018. Στις συγκεκριμένες διαδικασίες ανασκοπούνται και οι εκάστοτε τιθέμενοι σχετικοί στόχοι.

  • Περιβάλλον

Η εταιρία αναγνωρίζει την ανάγκη
για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και στοχεύει σε μία
ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον.
Ακολουθώντας την ανωτέρω αρχή, η εταιρία ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο
που εξασφαλίζει αφενός μεν την προστασία του περιβάλλοντος, αφετέρου δε την
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της. Συγκεκριμένα η εταιρία εφαρμόζει
πολιτικές:

– Πλήρους
ανακύκλωσης των ανακυκλώσιμων υλικών που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία
(πλαστικό, χαρτί, γυαλί), αλλά και τις εργασίες γραφείου (χαρτί, toner, λαμπτήρες, μπαταρίες).
Για την ανακύκλωση των υλικών αυτών υφίστανται σχετικές συμβάσεις με εταιρίες
ανακύκλωσης – κατά περίπτωση.

–  Μερικής ανακύκλωσης νερού, στις περιπτώσεις
που αυτό προβλέπεται ή επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

 – Πλήρους επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων
της, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι απολύτως εντός των προβλεπόμενων ορίων,
αντίστοιχων των αστικών λυμάτων

– Ύπαρξη,
παρακολούθηση και καταγραφή όλων των περιβαλλοντικών δεικτών που σχετίζονται
άμεσα ή έμμεσα με την περιβαλλοντική απόδοση των εγκαταστάσεων της εταιρίας, με
στόχο: την ανάδειξη των λειτουργιών που επιβαρύνουν το περιβάλλον, την εύκολη
επικοινωνία μεταξύ των άμεσα ενδιαφερομένων μερών, την αποτίμηση της επιτυχίας
προς την επίτευξη των σχετικών εταιρικών στόχων, καθώς και τη διερεύνηση του
βαθμού συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων του με το νομικό πλαίσιο

– Ταυτόχρονα
έχει αναπτύξει διαδικασίες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, οι οποίες αναμένεται να
πιστοποιηθούν εντός του 2020, σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο ποιότητας ΕΝ ISO 14001:2015.
Στις συγκεκριμένες διαδικασίες ανασκοπούνται και οι εκάστοτε τιθέμενοι σχετικοί
στόχοι.

  • Κοινωνία

Με ανεπτυγμένο το αίσθημα της
κοινωνικής ευθύνης η ΑΡΙ ΑΕ στηρίζει την τοπική κοινωνία και επιτελεί κοινωνικό
έργο μέσα από διάφορες δράσεις, όπως: δωρεές σε ορφανοτροφεία, σε τοπικό αστυνομικό
τμήμα, δωρεά εξοπλισμού σε νοσοκομείο κ.α. Επίσης στηρίζουμε τον αθλητισμό και
είμαστε χορηγός μιας ανήλικης αθλήτριας με εξαιρετικές επιδόσεις στο άθλημα
της. Και φυσικά στην δύσκολη περίοδο του COVID -19 στεκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας που μας έχουν ανάγκη
και προσφέραμε οικονομική βοήθεια σαν αντι COVID -19 προστασία στο τοπικό σχολείο όπου γίνεται η συγκομιδή των
ελιών.

  • Επιλογή και αξιολόγηση προμηθευτών

Κάθε προμηθευτής 
πρώτων υλών είναι υποχρεωμένος να μας παρέχει κάθε χρόνο πιστοποιητικά
ποιότητας, αναλύσεις, βεβαιώσεις και προδιαγραφές από διαπιστευμένα εργαστήρια.
Ακολουθεί επιπρόσθετη αξιολόγηση βάση της χώρας προέλευσης, της οικονομικής
σταθερότητας, εμπορικής δραστηριότητας όπως καθορίζεται από το Food Fraud Mitigation, κριτήρια
του IFS συστήματος.
Στην συνέχεια αξιολογείται και εφόσον πληροί όλα τα απαραίτητα κριτήρια,  εντάσσεται στον κατάλογο Αξιολογημένων Προμηθευτών.