ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ARI AE”

Η ARI AE” αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, με σκοπό την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της φήμης της Εταιρίας, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών της λειτουργιών αλλά και την ανταπόκριση στις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών, έχει προβεί στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και δέσμευση για εφαρμογή και συνεχή βελτίωση, διαδικασιών κατά της Διαφθοράς & της Δωροδοκίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις Διεθνών Προτύπων για την Διαχείριση κατά της Δωροδοκίας  και στα πλαίσια του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Το πεδίο εφαρμογής του ανωτέρου Συστήματος είναι:

“Παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία τροφίμων”.

Με τον τρόπο αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της Δέσμευσης της Διοίκησης για μηδενική ανοχή στη διαφθορά & τη δωροδοκία, αλλά και στην ευαισθητοποίηση του συνόλου των εργαζομένων και των συνεργατών της Εταιρίας κατά της διαφθοράς & της δωροδοκίας με τη δημιουργία μιας σειράς διαδικασιών που θα εξασφαλίσουν την πρόληψη, την αποτροπή και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας. 

ΗARI AE” ειδικότερα δεσμεύεται:

 • Να συμμορφώνεται με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας.
 • Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας, σύμφωνα με τα διεθνή σχετικά πρότυπα.
 • Να ενθαρρύνει την εμπιστευτική αναφορά περιστατικού ή υποψίας περιστατικού διαφθοράς ή δωροδοκίας μέσω συγκεκριμένων τρόπων επικοινωνίας από τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της Εταιρίας, χωρίς φόβο για αντίποινα.
 • Να εξηγεί την εξουσία και την ανεξαρτησία του Υπεύθυνου για τη Λειτουργία της Συμμόρφωσης (Compliance Function) κατά της δωροδοκίας.
 • Να εξηγεί τις συνέπειες από τη μη συμμόρφωση της Εταιρίας με την παρούσα πολιτική.
 • Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Διαφθοράς & της Δωροδοκίας στις επιχειρησιακές της λειτουργίες μέσω των παρακάτω εργαλείων:
  • Αξιολόγηση των κινδύνων και υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών
  • Εφαρμογή της δέουσας επιμέλειας και των ελέγχων κατά της δωροδοκίας
  • Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων
  • Εκπαιδεύσεις και ευαισθητοποίηση προσωπικού
  • Διαχείριση μη συμμορφώσεων και διορθωτικών ενεργειών
  • Ανασκόπηση της Διοίκησης και του Υπεύθυνου για τη Λειτουργία Συμμόρφωσης

Τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Εταιρίας ARI AE” καθώς και τρίτοι που εργάζονται για λογαριασμό της δεν επιτρέπεται να προσφέρουν, να υπόσχονται ή να δωροδοκούν οποιονδήποτε, καθώς επίσης και να αιτούνται να δωροδοκηθούν από οποιονδήποτε.

Η παρούσα πολιτική είναι δεσμευτική για τη διοίκηση, τα στελέχη, τους εργαζομένους και κάθε άλλο πρόσωπο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες προς την Εταιρία ή εκ μέρους αυτής, χωρίς εξαίρεση ή απόκλιση. Η μη συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική, ακούσια ή εκούσια, δύναται να οδηγήσει σε πειθαρχικές κυρώσεις των εμπλεκομένων καθώς και σε ποινική δίωξη σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους εφαρμοστέους νόμους κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας.