ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η συνεχής ανάπτυξη της εταιρίας
μας είναι συνιφάσμενη με τον σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες και δικαιώματα. Η
ειλικρίνεια, η διαφάνεια, η καινοτομία, η κοινωνική και περιβαλλοντική
υπευθυνότητα είναι αξίες που ταυτίζονται με την “ARI AE”, ως αποτέλεσμα της 20ετής
δυναμικής και συνεχούς αναπτυξιακής της πορείας στον κλάδο των τροφίμων.

Αυτή η συνεχώς αναπτυξιακή πορεία
της εταιρίας., τα προϊόντα της οποίας βρίσκονται ήδη στις αγορές άνω των 25
χωρών, την οδηγεί στην ανάγκη να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι αξίες που
αποδέχεται η “ARI AE”,
αναγνωρίζει και μοιράζεται με το προσωπικό της.

Για τον λόγο αυτό, ο παρών
Κώδικας Δεοντολογίας, έχει υιοθετηθεί ως ένα απαραίτητο μέσο για να μοιραστούν
και να διευκρινιστούν οι αξίες και αρχές της «ARI AE».

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Τι είναι «Δεοντολογία»;

Ο όρος «Δεοντολογία» περιλαμβάνει
το σύνολο των κανόνων ορθής πρακτικής – είτε δημόσιους είτε ιδιωτικούς – που
ακολουθούνται από πρόσωπα ή ομάδες.

Αυτός ο όρος, που χρησιμοποιείται
γενικά σε μία σειρά από διαφορετικές περιπτώσεις, αναφέρεται σε όλους τους
κανόνες και αρχές που πρέπει να ακολουθούνται στην καθημερινότητα του ανθρώπου.
Αν και βασίζεται σε μία αφηρημένη έννοια (αποτελούμενη από αρχές και ιδέες), η
εφαρμογή της δεοντολογίας είναι κάθε άλλο παρά θεωρητική: Σχετίζεται αυστηρά με
την καθημερινότητα και μεταφράζεται σε συγκεκριμένες πρακτικές.

1.2 Επιχειρηματική Δεοντολογία

Όταν γίνονται εκτιμήσεις σχετικά
με τη δεοντολογία, στον ευρύτερο τομέα των επιχειρήσεων, και όχι επί ατομικών
πράξεων, οι έννοιες της ευθύνης και ατομικής ευαισθητοποίησης θα πρέπει να
συνδέονται με τις έννοιες της «Εταιρίας Κοινωνικής Ευθύνης”.

Για την «ARI AE», Κοινωνική
Ευθύνη σημαίνει η ικανότητα της εταιρίας να εκτελεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα,
σεβόμενη πλήρως των νόμιμων συμφερόντων των μετόχων και πελατών της, καθώς
επίσης προστατεύοντας και διατηρώντας τους περιβαλλοντικούς πόρους για τις
μελλοντικές γενιές.

Με άλλα λόγια, η «ARI AE», κατά
την εκτέλεση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, επιδεικνύει τον δέοντα
σεβασμό προς όλα τα έμψυχα και άψυχα όντα και αυτό αποτελεί αυτοσκοπό και όχι
μία στρατηγική για να επιτύχει κέρδος.

1.3 Ο Κώδικας Δεοντολογίας

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, η αντιδεοντολογική συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε «πιθανές
ευκαιριακές» συμπεριφορές, που υπαγορεύονται από την εσφαλμένη πεποίθηση ότι
κάποιος ενεργεί υπέρ της εταιρίας.

Ως εκ τούτου, ο Κώδικας
Δεοντολογίας είναι υψίστης σημασίας για την διασφάλιση ότι όποιος ενεργεί προς
όφελος της «ARI AE» δεν επιδεικνύει, ποτέ και με οιονδήποτε τρόπο, συμπεριφορές
που έρχονται σε ρήξη με αυτές τις κοινά αποδεκτές αρχές.

Το παρόν έγγραφο δεν προορίζεται
να ενισχύσει την συμμόρφωση της εταιρίας με την νομοθεσία ή την φήμη της,
εξαιτίας του γεγονότος ότι η νομική ευθύνη, ο πλήρης σεβασμός της νομοθεσίας
και η δικαιοσύνη – όπως επίσης και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων – είναι ήδη
βασικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία της «ARI AE» και ως εκ τούτου, οι
έννοιες αυτές δεν μπορούν να θεωρηθούν ως στόχοι του Κώδικα Δεοντολογίας.

Συνεπώς, ο πρώτος και κύριος
στόχος του παρόντος Κώδικα είναι να γνωστοποιήσει και να μοιραστεί τις αξίες
που η «ARI AE» αναγνωρίζει και αποδέχεται, σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου αυτές
να διέπουν τις συμπεριφορές, ενέργειες και αποφάσεις όλων των εργαζομένων της
αλλά και συνεργατών της.

Με άλλα λόγια, όλοι θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι η ευημερία και ο σεβασμός προς τις κοινότητες πρέπει πάντα να
λαμβάνεται υπόψη στις καθημερινές δραστηριότητές μας.

1.4 Επικοινωνία του Κώδικα
Δεοντολογίας

Το παρόν έγγραφο έχει ως στόχο να
αποτελέσει κίνητρο για τον προσδιορισμό των ορθών συμπεριφορών καθώς και τον
λόγο της ορθότητάς τους.

Ο πρωταρχικός στόχος είναι να
εισάγει μία μέθοδο ηθικής αξιολόγησης, τόσο για την επιλογή της κατάλληλης
συμπεριφοράς όλων μας όσο και για την αξιολόγηση των ενεργειών κάποιου άλλου,
φέρνοντας κοντά με αυτόν τον τρόπο, την ηθική και την επιχειρηματική σφαίρα,
την ατομική και εταιρική ευθύνη και την προσωπική με την συλλογική σφαίρα:
αυτός ο τρόπος λειτουργίας θα επιτρέψει την μετάφραση της λογικής σε πραγματικά
ορθές πρακτικές.

Αυτό το έγγραφο θα είναι, κατά
συνέπεια, ένα «ηθικό συμβόλαιο», αποδεκτό από όλο το προσωπικό της «ARI AE»,
από όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές. Προορίζεται να
αποτελέσει μία ηθική δέσμευση. Δεν θα ενισχύσει άμεσα την ανταγωνιστική θέση
της «ARI AE», αλλά θα έχει έμμεσο αντίκτυπο από την στιγμή που θα ενθαρρύνει
τον καθένα στην υιοθέτηση μίας ηθικής προσέγγισης και μίας κοινής κουλτούρας
αξιών.

Με τον όρο προσωπικό εννοούνται
όλοι οι Διαχειριστές, Ελεγκτές, Διευθυντές, Σύμβουλοι και όλοι οι υπόλοιποι
υπάλληλοι και εργαζόμενοι της εταιρίας.

2.Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Μέσα από «την Δέσμευσή μας», η
«ARI AE» σκοπεύει να ανακοινώσει τους κοινά αποδεκτούς στόχους όλων όσων
εργάζονται σε αυτήν, αλλά και εκείνων που διατηρούν εξωτερικές συνεργασίες για
λογαριασμό της «ARI AE», είτε είναι μεμονωμένα άτομα είτε ομάδες.

Η Δέσμευσή μας.

Η «ARI AE» δεσμεύεται να
προμηθεύει προϊόντα υψίστης ποιότητας και εξαιρετικής γεύσης, που μπορούν να
βοηθήσουν σε μία ισορροπημένη διατροφή, ενισχύοντας παράλληλα την προστασία των
περιβαλλοντικών πόρων αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Οι Άνθρωποι.

Οι άνθρωποι είναι το κύριο και
σταθερό σημείο αναφοράς για τις δραστηριότητες της «ARI AE».

Οι καταναλωτές των προϊόντων μας
θα έχουν τέσσερα βασικά δικαιώματα: το δικαίωμα στην ασφάλεια, το δικαίωμα στην
ενημέρωση, το δικαίωμα στην επιλογή και το δικαίωμα στο να ακούγονται.

Οι Ανθρώπινοι Πόροι της «ARI
AE».

Οι ανθρώπινοι πόροι της «ARI AE»
(όπως οι εργαζόμενοι της εταιρίας κλπ.) αποτελούν το κεντρικό σημείο αναφοράς
μας για ανάπτυξη και επιτυχία.

Η «ARI AE» αναγνωρίζει την
διαφορετικότητα σε επίπεδο κουλτούρας και δεξιοτήτων ως θεμελιώδη αξία για την
βιωσιμότητά της και έχει ως στόχο την προσέλκυση και ανάπτυξη των ηγετικών
ικανοτήτων, του πάθους για τα προϊόντα τροφίμων και των πνευματικών ανησυχιών
του κάθε εργαζομένου.

Η δικαιοσύνη, η διαφάνεια και ο
σεβασμός θα πρέπει να εμπνέουν κάθε απόφαση και ενέργεια, σε ένα πλαίσιο
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλεξάρτησης.

Η εταιρία δεν προβαίνει στην
πρόσληψη παιδιών για εργασία, ούτε χρησιμοποιεί τακτικές εξαναγκασμού σε
απασχόληση ή εργασία κανενός είδους.

Οι άνθρωποι που εργάζονται στην
ARI A.E προσέρχονται με την δική τους ελεύθερη βούληση και η απασχόλησή τους
δεν είναι προϊόν υποχρέωσης ή οποιουδήποτε είδους οφειλής.

Προϊόντα.

Τα προϊόντα μας αποτελούν την
καθημερινή μας δέσμευση και όλες οι προσπάθειές μας στοχεύουν στην βελτίωσή
τους.

Η «ARI AE» επιδιώκει να εστιάζει
στην καινοτομία προκειμένου να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία
θεωρούνται ξεχωριστά από τους πελάτες και τους καταναλωτές.

Περιβαλλοντική Πολιτική.

Η «ARI AE» δεσμεύεται να εκτελεί
τις εργασίες της σεβόμενη πλήρως το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, έχοντας
επίγνωση των κοινωνικών και ηθικών ευθυνών της απέναντι στις κοινωνίες που
δραστηριοποιείται και από τις οποίες αντλεί πόρους.

Πελάτες.

Η «ARI AE» θεωρεί τους Πελάτες
της ως συνέταιρους στην επιδίωξη της επιχειρηματικής επιτυχίας.

Έχοντας αυτό κατά νου, η «ARI AE»
επιδιώκει τη συνεργασία μαζί τους στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου να
βελτιωθούν οι κατηγορίες επιχειρηματικής δράσης και οι εμπορικές πρακτικές,
ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τον σεβασμό της προς αυτούς.

Ανταγωνιστές.

Η «ARI AE» αντιλαμβάνεται τον
ρόλο των Ανταγωνιστών της ως εποικοδομητική πρόκληση και σημείο αναφοράς,
στοχεύοντας στην επίτευξη της επιτυχίας.

Η «ARI AE» επιδιώκει να
λειτουργεί σε πλαίσια υγιούς ανταγωνισμού για την συνεχή βελτίωση των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

Κέρδος.

Το κέρδος αποτελεί έναν από τους
βασικούς πυλώνες της βιωσιμότητας της εταιρίας και παίζει βασικό ρόλο στην
προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας.

3. ΑΡΧΕΣ

Με αναπτυγμένο συναίσθημα ευθύνης
απέναντι στην διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα η “ARI ΑΕ” ναι μεν εξασφαλίζει για όλους τους
εργαζομένους της ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από διακρίσεις,
παρενοχλήσεις και αντίποινα αλλά και αναμένει από τους υπαλλήλους τους να
σέβονται και να διασφαλίζουν τις ακόλουθες αρχές:

3.1 Ειλικρίνεια και Διαφάνεια

Η ειλικρίνεια και η διαφάνεια
αποτελούν τις θεμελιώδης αρχές στην εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων και
υποθέσεων της «ARI AE», των διάφορων πρωτοβουλιών της, των προϊόντων της, των
ενημερωτικών και επικοινωνιακών στρατηγικών της, ενώ παράλληλα αποτελεί
σημαντικό μέρος της πολιτικής διοίκησης της Εταιρίας.

Το σύνολο των σχέσεων της «ARI
AE» με τους εταίρους της διέπεται, σε όλα τα επίπεδα, από εντιμότητα,
ακεραιότητα, πίστη και αμοιβαίο σεβασμό, στο πλαίσιο της πεποίθησης ότι ένας
σαφής, διαφανής και έγκαιρος διάλογος αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την Εταιρία.

3.2 Κοινωνική Ευθύνη

Η «ARI AE» πιστεύει ακράδαντα
ότι, προκειμένου οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες να κινούνται στο πλαίσιο
της ηθικής που ορίζει, θα λειτουργεί με σεβασμό και προστατεύοντας τα ανθρώπινα
δικαιώματα, το δυναμικό του πλανήτη και την ευημερία των κοινοτήτων που
δραστηριοποιείται, ενώ παράλληλα θα προωθεί την ανθρώπινη ανάπτυξη με βιώσιμο
τρόπο.

  • Σεβασμός στην διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες

Η «ARI AE», συνεπής ως προς την
επιθυμία της να αναπτύσσει μία κουλτούρα που βασίζεται στην ηθική, υποστηρίζει
την μοναδικότητα του κάθε ατόμου, σεβόμενη την φυσική, πολιτιστική και ηθική
ταυτότητά του και το δικαίωμα να αλληλεπιδρά και να συσχετίζεται με άλλους.

Η «ARI AE» επιδιώκει να δίνει
ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις ανάγκες που παρουσιάζονται στη ζωή του κάθε
ατόμου, δεδομένου ότι η ανθρώπινη ζωή εμπνέει όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας.

Η «ARI AE»
υποστηρίζει και σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις δραστηριότητές της
και στην σφαίρα της επιρροής της, προσφέρει ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των
ανθρώπων της και προστατεύει την ιδιωτική τους ζωή.

Με σεβασμό και
γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα απαγορεύονται οποιαδήποτε μορφή διάκρισης ή
παρενόχλησης λόγω φύλου, φυλετικής και εθνικής καταγωγής, θρησκείας, σεξουαλικού
προσανατολισμού, ηλικίας, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης και η εταιρία
δευσμεύεται να παρέχει ίσες ευκαιρίες απάσχολησης σε εξειδικευμένα άτομα.
Επιπλέον, η εταιρία απαγορεύει τα αντίποινα εναντίον οποιουδήποτε ατόμου που με
καλή πίστη αντιτίθεται ή αναφέρει γνωστά ή ύποπτα κρούσματα διακρίσης ή
παρενόχλησης. Οπoιαδήποτε
παραβίαση θα πρέπει να αναφέρεται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ανθρωπινου
Δυναμικού.

Αποκηρύσσει
επίσης απερίφραστα κάθε μορφή διάκρισης στους τομείς των προσλήψεων και
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Η «ARI AE»
δεσμεύεται με αποφασιστικότητα να αποτρέψει κάθε μορφής, άμεση ή έμμεση,
παρενόχληση και εκμετάλλευση στο εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, η «ARI AE»
δεσμεύεται να υιοθετεί σε όλες οι αποφάσεις που αφορούν την επαγγελματική
σταδιοδρομία των υπαλλήλων της, μόνο αξιοκρατικά κριτήρια, ως προς την απόδοση
τους και τον επαγγελματισμό τους.

3.4 Εξάλειψη της παιδικής και
καταναγκαστικής εργασίας

Οπως καθορίζεται
στον εσωτερικό κανονισμό εργασίας, η πρόσληψη του προσωπικού διενεργείται
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η «ARI A.E» σύμφωνα με την
εταιρική της πολιτική δεν απασχολεί παιδιά ή φυλακισμένους, ούτε εξαναγκάζει σε
απασχόληση ή εργασία κανενός είδους. Οι άνθρωποι που εργάζονται στην «ARI A.E.»
προσέρχονται με την δική τους ελεύθερη βούληση και η απασχόλησή τους δεν είναι
προϊόν υποχρέωσης ή οποιουδήποτε είδους οφειλής.

3.5 Προστασία του Περιβάλλοντος
και Ευημερία των Ζώων

Η δέσμευση της «ARI AE» προς τον
Πλανήτη  έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη
φύση και τις ομορφιές της, για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές, στις
οποίες θα μεταλαμπαδευτούν οι απαραίτητες αξίες και παραδόσεις που οδηγούν στην
βιωσιμότητα της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος.

Η «ARI AE» δεσμεύεται να υιοθετεί
σε κάθε της ενέργεια την «αρχή της προφύλαξης» και να εφαρμόσει μία προληπτική
προσέγγιση απέναντι στο περιβάλλον και την βιοποικιλότητα. Επιπρόσθετα, η «ARI
AE» υποστηρίζει την προώθηση πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της εταιρικής
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογιών που συμβάλλουν
στην προστασία του περιβάλλοντος.

Από την επιλογή των πρώτων υλών
μέχρι την διανομή των τελικών προϊόντων, η «ARI AE» συμβάλει ενεργά στην τήρηση
της αρχής της «διατροφικής ανεξαρτησίας», με την πεποίθηση ότι η έννοια της ηθικής
και κοινωνικής υπευθυνότητας πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις κοινότητες που
παράγουν πρώτες ύλες.

Σε συνέχεια των παραπάνω, η
δέσμευση της «ARI AE» να φροντίζει για την τωρινή και μελλοντική ευημερία των
ανθρώπων και του πλανήτη εμπεριέχει και την ευημερία των ζώων.

H «ARI AE» δεν πραγματοποιεί
δοκιμές των προϊόντων της ή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιεί πάνω σε ζώα αλλά
ούτε χρηματοδοτεί, εισηγείται ή με άλλο τρόπο υποστηρίζει άμεσα ή έμμεσα τις
δοκιμές προϊόντων πάνω σε ζώα εκτός αν αυτό αυστηρά επιβάλλεται από τις Αρχές
για λόγους που υπαγορεύονται από νομικές ή κανονιστικές διατάξεις.    

Η Εταιρία αποθαρρύνει τους
προμηθευτές της να κάνουν δοκιμές σε ζώα και υποστηρίζει σθεναρά εναλλακτικές
μεθόδους.

3.6  Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία, Κώδικες και
Κανονισμούς

Η «ARI AE» θεωρεί την συμμόρφωση
με την εθνική και διεθνή νομοθεσία ουσιώδους σημασίας κατά την εκτέλεση των
δραστηριοτήτων της. Ως εκ τούτου, η «ARI AE» δεσμεύεται να προσαρμόζει την
λειτουργία της ώστε να προλαμβάνει αδικήματα και εγκληματικές ενέργειες και να
συντάσσεται με τις αρχές της γενικής πρακτικής.

Επιπλέον, η γενικότερη πρακτική
αλλά και κάθε απόφαση που λαμβάνει η «ARI AE» θα υπαγορεύεται από πιθανές
εξελίξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

3.7 Εργασιακό περιβάλλον

Προτεραιότητα της
«ARI AE» είναι η ασφάλεια της
υγείας των εργαζομένων μας, για αυτό και ακολουθούμε αυστηρούς κανόνες &
προδιαγραφές σύμφωνα με τις διατάξεις του συστήματος “IFS – International Food Standard“.

Η πρόληψη των
εργατικών ατυχημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική και εμάς και για αυτό
φροντίζουμε για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Η εταιρία διαθέτει συμβεβλημένο
τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, οι οποίοι έχουν την  προβλεπόμενη παρουσία στην εταιρία. Πρόσφατα
ολοκληρώθηκαν τα νέα γραφεία της εταιρίας όπου δόθηκε έμφαση στην δημιουργία
ενός ευχάριστου, λειτουργικού και εργονομικού περιβάλλοντος για τους
εργαζόμενους μας.

Επίσης η εταιρία
προσφέρει επιπρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση στους εργαζομένους της και σε
μέλη της οικογένειας τους που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Άμεσα και
υπεύθυνα υιόθετησε αυξημένα μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID 19 ακολουθώντας τις οδηγίες του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Υπουργείου Υγείας.

  • Καταπολέμηση διαφθοράς και της δωροδοκίας

Η «ARI ΑΕ»
απαγορεύει αυστηρά την διαφθορά, τις δωροδοκίες, τις οικονομικές απάτες και
όλες τις μορφές εμπορικής δωροδοκίας που περιλαμβάνουν ιδιώτες ή κυβερνητικούς
αξιωματούχους.  Η πολιτική κατά της
διαφθοράς και της δωροδοκίας ισχύει για ολόκληρη την εταιρία, συμπεριλαμβανομένων
όλων των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων και εκπροσώπων, όπου κι αν
βρίσκονται.

Η εταιρεα μας
απασχολεί πιστοποιημένο λογιστή στην θέση του Οικ. Διευθυντή και επίσης
ελέγχεται από την Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ (Hellenic Auditing SA), η οποία είναι
πιστοποιημένη ελεγκτική Εταιρία.

4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

4.1 Σχέσεις με όλους τους
Εταίρους

Η «ARI AE» έχει ως στόχο να διατηρήσει και να αναπτύξει
σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους τους εταίρους της, σε όλα τα επίπεδα, που
χαρακτηρίζονται από δικαιοσύνη, συνεργασία και αμοιβαίο σεβασμό. Με τον όρο
εταίροι νοούνται οι μέτοχοι, επενδυτές, εργαζόμενοι, εργολάβοι, πελάτες,
προμηθευτές, ανταγωνιστές, δημόσιοι φορείς, τοπικές και εθνικές κοινότητες και
μέσα ενημέρωσης.

4.2 Marketing και Επικοινωνία

Η «ARI AE» δεσμεύεται να
εξασφαλίζει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να συμβάλει σε μια ισορροπημένη
διατροφή με τα προϊόντα της. Η διατροφή, ωστόσο, δεν είναι μόνο μία βιολογική
ανάγκη, αλλά σχετίζεται άμεσα με την πολιτιστική ταυτότητα του ατόμου. Αυτό
εξηγεί γιατί όλες οι ενέργειες marketing πρέπει να σέβονται τις αξίες, τα έθιμα
και τις πρακτικές όλων στην παραγωγή και διανομή τροφίμων.

Ως εκ τούτου, η «ARI AE» θεωρεί
τους καταναλωτές της ως συνομιλητές: έχουν το δικαίωμα να είναι πλήρως
ενημερωμένοι, ώστε να κάνουν συνειδητή επιλογή κατά τη στιγμή της αγοράς, αντί
να αντιμετωπίζονται ως ανώνυμοι “καταναλωτές” των προϊόντων μας.

Η «ARI AE», για την εκπλήρωση των
στόχων της λοιπόν, δεσμεύεται να:

•            εγγυάται μια σχέση εμπιστοσύνης και αφοσίωσης με τους καταναλωτές της,

•             λαμβάνει
υπόψη τις πνευματικές και γνωστικές ανάγκες που φυσικά προκαλούν τους ανθρώπους
να σκεφτούν τι τρώνε, παρά να εστιάζουν αποκλειστικά στις βιολογικές τους
ανάγκες.

Η επικοινωνιακή πολιτική της «ARI
AE»:

•             έχει
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, αναγνωρίζοντας τις πολύπλευρες ανάγκες του ατόμου
(φυσικές, ψυχολογικές, πολιτιστικές και συναισθηματικές)· οι ενέργειες
marketing δεν θα αποτρέψουν σε καμία περίπτωση την πλήρη διαφάνεια αναφορικά με
το περιεχόμενο και την ορθή χρήση των προϊόντων,

•             θα
αποφεύγει όποια χυδαία, αντιφατικά, αβέβαια ή ασαφή μηνύματα,

•             θα
αναγνωρίζει πάντα την ευθύνη της εταιρίας στην επιρροή των ανθρώπινων επιλογών,
ενώ θα εγγυάται την σχέση δικαιοσύνης με τους καταναλωτές της

4.3 Πληροφόρηση και λογιστικά
αρχεία

Η πληροφόρηση των εταίρων από την
«ARI AE» καθώς και οι σχέσεις της με αυτούς θα διέπονται από τις αρχές της
διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της επικαιρότητας και συνέπειας, σε συμμόρφωση με
το δικαίωμα στην πληροφόρηση.

Κάθε εργαζόμενος θα συνεργάζεται
για να διασφαλίζεται η διαφάνεια στα λογιστικά αρχεία, βασιζόμενος σε αληθή,
ακριβή και πλήρη δεδομένα για τις λογιστικές εγγραφές.

Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει επίσης
να συνεργάζεται έτσι ώστε όλες οι συναλλαγές να είναι εγκεκριμένες έγκαιρα και
με σωστό τρόπο, να είναι λογικές, νόμιμες, επαληθεύσιμες, επαρκείς και
καταχωρημένες στα λογιστικά βιβλία με σωστό τρόπο, σύμφωνα με λογικά κριτήρια,
ώστε να διασφαλίζεται ο εύκολος εντοπισμός κάθε λειτουργίας.

Δεν πρέπει επ’ ουδενί να
καταχωρούνται ψευδή ή παραπλανητικά δεδομένα στα βιβλία της Εταιρίας, για
οποιονδήποτε λόγο.

Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να
εμπλέκεται σε τέτοιου είδους παράνομες ενέργειες, ακόμα και του ζητηθεί από
κάποιον ανώτερο.

4.4 Εσωτερικός Έλεγχος

Ένα από τα βασικά σημεία της
πολιτικής της «ARI AE» αντιπροσωπεύεται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου,
που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις αναγκαίες ή χρήσιμες διαδικασίες, που αφορούν
όλους τους υπαλλήλους της, και που στοχεύει στην επίτευξη των στόχων της
Εταιρίας, στη εναρμόνιση με τους εταιρικούς κανόνες και διαδικασίες, στην
προστασία των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων και στην παροχή ακριβούς,
αμερόληπτης και πλήρους πληροφόρησης περί των λογιστικών στοιχείων.

Ως εκ τούτου, η «ARI AE» έχει
θεσπίσει και αναπτύξει κατάλληλα εργαλεία και διαδικασίες για την αντιμετώπιση,
διαχείριση και έλεγχο των δραστηριοτήτων εντός της Εταιρίας.

Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η
θετική στάση ως προς τον έλεγχο είναι απαραίτητη προκειμένου να αυξηθεί η
αποτελεσματικότητά της, είναι πολιτική της «ARI AE» να βελτιώσει και να
διαδώσει, σε κάθε επίπεδο της οργάνωσης, μία κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από
την επίγνωση της θεμελιώδους σημασίας του ελέγχου.

Η ευθύνη για την δημιουργία και
διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου εναπόκειται σε
όλους τους εργαζόμενους της «ARI AE». Ως εκ τούτου, όλοι οι διευθυντές θα
ζητηθεί να συμμετέχουν στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας, ο καθένας
στο δικό του πεδίο δραστηριότητας, και να μοιράζονται τις αξίες και τα εργαλεία
των εσωτερικών ελέγχων με όλους τους συναδέλφους τους.

Κάθε εργαζόμενος θα θεωρείται
υπεύθυνος για τα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας καθώς και για
την ορθή χρήση τους· κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να κάνει, ή να επιτρέπει σε
άλλον να κάνει, ακατάλληλη χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

4.5 Δωροδοκία και Κατάχρηση

Η «ARI AE» δεσμεύεται να λάβει
όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την αποφυγή της δωροδοκίας και της
κατάχρησης.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή
πληρωμής, με τον όποιο τρόπο, με σκοπό την επίτευξη ευνοϊκής μεταχείρισης,
άμεσα ή έμμεσα, κατά την άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που συνδέεται με
«ARI AE».

Κάθε εργαζόμενος δεν θα πρέπει να
αποδέχεται κάθε μορφής δώρου, που υπερβαίνει ή μπορεί να ερμηνευθεί ότι
υπερβαίνει τις συνήθεις εμπορικές πρακτικές ή την ευγνωμοσύνη που λαμβάνεται
από τρίτους. Ο κανόνας αυτός, ο οποίος δεν υπόκειται σε εξαιρέσεις, θα
εφαρμόζεται τόσο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εργαζόμενος επιδιώκει το
δικό του προσωπικό όφελος, όσο και σε αυτές που αντίκεινται προς το συμφέρον
της Εταιρίας.

4.6 Επιμέλεια και Αμεροληψία στις
Συμβάσεις

Όλες οι συμβάσεις και αναθέσεις
εργασιών θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τα όσα έχουν προσδιοριστεί από τα
εμπλεκόμενα μέρη.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και δίκαιη
διαχείριση των συμβατικών σχέσεων, η «ARI AE» αποφεύγει να επωφελείται της
δεσπόζουσας θέσης της, σχετικά με τους εργολάβους. Επιπρόσθετα, η «ARI AE»
δεσμεύεται να παρέχει πάντα ακριβείς και επαρκείς πληροφορίες σε κάθε
εργαζόμενο και τρίτα μέρη που περιλαμβάνονται στις προαναφερθείσες συμβάσεις.